Ephesians 5:20

In the name of our Lord Jesus Christ (en onomati tou Kuriou hmwn Ihsou Cristou). Jesus had told the disciples to use his name in prayer ( John 16:23 ). To God, even the Father (twi qewi kai patri). Rather, "the God and Father."