John 14:30

The prince of the world (o tou kosmou arcwn). Satan as in 12:31 which see.