John 5:5

Which had been thirty and eight years (triakonta kai oktw eth ecwn). Literally, "having thirty and eight years," "having spent thirty and eight years."