Luke 11:14

When (tou daimoniou exelqonto). Genitive absolute ana asyndeton between kai egeneto and elalhsen as often in Luke (no oti or kai).

Do Not Sell My Info (CA only)