Luke 24:13

Were going (hsan poreuomenoi). Periphrastic imperfect middle of poreuomai. Sixty stadia (stadiou exhkonta). About seven miles.