Mark 11:2

As ye enter (eisporeuomenoi). So also Luke 19:30 . Present middle participle. Colt (pwlon). So Luke 19:30 . Matthew 21:2 speaks of the ass (onon) also. Whereon no one ever yet sat (ep on oudei anqrwpwn ekaqisen). So Luke 19:30 .