Matthew 11:26

Wellpleasing in thy sight (eudokia emprosqen sou). "For such has been thy gracious will" (Weymouth).