Matthew 18:16

Take with thee (paralabe meta sou). Take alone (para) with (meta) thee.