Romans 4:23

That (oti). Either recitative or declarative oti. It makes sense either way.