2 Nǐmen yào guō dào Jiǎní chákàn , cóng nàli wǎng dà chéng hǎ mǎ qù , yòu xià dào Fēilìshì rén de Jiātè , kàn nàxiē guó bǐ nǐmen de guó hái jiàng ma . jìngjiè bǐ nǐmen de jìngjiè hái kuān ma .