3 Tāmen yīn yǒu tānxīn , yào yòng niēzào de yányǔ , zaì nǐmen shēnshang qǔ lì . tāmende xíngfá , zì gǔ yǐlái bìng bù chíyán , tāmende mièwáng yĕ bì sù sù lái dào ( yuánwén zuò yĕ bù dǎdún ) .