Chūāijíjì 12:27

27 Nǐmen jiù shuō , zhè shì xiàn gĕi Yēhéhuá Yúyuèjié de jì . dàng Yǐsèliè rén zaì Āijí de shíhou , tā jī shā Āijí rén , yuèguò Yǐsèliè rén de fángwū , jiù le wǒmen gè jiā . yúshì bǎixìng dī tóu xià baì .