16 Yòu yào shǒu shōugē jié , suǒ shōu de shì nǐ tiánjiān suǒ zhòng , laólù dé lái chū shú zhī wù . bìng zaì niándǐ shōucáng , yào shǒu shōucáng jié .