12 Yēhéhuá duì Móxī shuō , nǐ shàng shān dào wǒ zhèlǐ lái , zhù zaì zhèlǐ , wǒ yào jiàng shí bǎn bìng wǒ suǒ xiè de lǜfǎ hé jièmìng cìgĕi nǐ , shǐ nǐ kĕyǐ jiàoxun bǎixìng .