9 Gĕi Yàlún hé tā érzi shù shàng yàodaì , bāo shàng guǒ tóu jīn , tāmen jiù píng yǒngyuǎn de dénglì de le jìsī de zhírèn . yòu yào jiàng Yàlún hé tā érzi fēnbié wéi shèng .