Chūāijíjì 3:2

2 Yēhéhuá de shǐzhĕ cóng jīngjí lǐ huǒyàn zhōng xiàng Móxī xiǎnxiàn . Móxī guānkàn , búliào , jīngjí beì huǒshào zhe , què méiyǒu shāo huǐ .