Chūāijíjì 35:2

2 Liù rì yào zuò gōng , dì qī rì nǎi wéi shèng rì , dàng xiàng Yēhéhuá shǒu wéi ānxī shèng rì . fán zhè rì zhī neì zuò gōng de , bì bǎ tā zhìsǐ .