Chūāijíjì 5:21

21 Jiù xiàng tāmen shuō , yuàn Yēhéhuá jiàn chá nǐmen , shīxíng pànduàn , yīn nǐmen shǐ wǒmen zaì fǎlǎo hé tā chénpú miànqián yǒu le chòu míng , bǎ dāo dì zaì tāmen shǒu zhōng shā wǒmen .