Chuàngshìjì 45:9

9 Nǐmen yào gǎnjǐn shàng dào wǒ fùqin nàli . duì tā shuō , nǐ érzi Yūesè zhèyàng shuō , shén shǐ wǒ zuò quán Āijí de zhǔ , qǐng nǐ xià dào wǒ zhèlǐ lái , búyào dān yán .