26 Yúshì , Níbùjiǎnísǎ jiù jìn lièhuǒ yáo mén , shuō , zhìgāo shén de púrén shā dé lā , mǐ shā , Yàbó ní gē chūlai , shang zhèlǐ lái ba . shā dé lā , mǐ shā , Yàbó ní gē jiù cóng huǒ zhōng chūlai le .