4 Nàshí , zǒng zhǎng hé zǒng dū xúnzhǎo Dànyǐlǐ wù guó de bǎbǐng , wèi yào sān tā . zhǐshì zhǎo bù zhe tāde cuòwù guō shī , yīn tā zhōngxīn bàn shì , haó wú cuòwù guō shī .