8 Zhè shānyáng jíqí zì gāo zì dà , zhēng qiángshèng de shíhou , nà dà jiǎo zhé duàn le , yòu zaì jiǎo gēn shang xiàng tiān de sìfāng ( fāng yuánwén zuò fēng ) zhǎng chū sì gè fēicháng de jiǎo lái .