39 Zhàngfu huó zhe de shíhou , qīzi shì beì yuē shù de . zhàngfu ruò sǐ le , qīzi jiù kĕyǐ zìyóu , suíyì zaì jià . zhǐshì yào jià zhè zaì zhǔ lǐmiàn de rén .