9 Yīncǐ , wǒmen zì cóng tīngjian de rìzi , yĕ jiù wèi nǐmen bú zhù de dǎogào qíqiú , yuàn nǐmen zaì yīqiè shǔlíng de zhìhuì wùxìng shang , mǎn xīn zhīdào shén de zhǐyì .