16 Nǐmen niàn le zhè shūxìn , biàn jiāo gĕi lǎo dǐ jiā de jiàohuì , jiào tāmen yĕ niàn . nǐmen yĕ yào niàn cóng lǎo dǐ jiā lái de shūxìn .