6 Zhèxie guó de mín , qǐbù dōu yào tí qǐ shīgē , bìng súyǔ jī cī tā , shuō , huò zāi , Jiālèdǐ rén , nǐ zēngtiān bù shǔ zìjǐ de cáiwù , duō duō qǔ rén de dāngtóu , yào dào jǐshí wéizhǐ ne .