4 Jiù fēnfu ná tā bīngqì de rén shuō , nǐ bá chū dāo lái , jiāng wǒ cī sǐ , miǎndé nàxiē wèi shòu gēlǐ de rén lái língrǔ wǒ . dàn ná bīngqì de rén shén jùpà , bù kĕn cī tā .