4 Jībiàn rén Yǐshí mǎi yǎ , tā zaì sān shí rén zhōng shì yǒng shì , guǎnlǐ tāmen , qiĕ yǒu Yēlìmǐ , Yǎhāxī , Yuēhānán , hé Jīdé là rén Yuēsǎbá ,