15 Nǐ tīngjian sāngshū shāo shàng yǒu jiǎobù de shēngyīn , jiù yào chū zhàn , yīnwei shén yǐjing zaì nǐ qiántou qù gōngdǎ Fēilìshì rén de jūnduì .