2 Nàshí Dàwèi shuō , chúle Lìwèi rén zhī waì , wú rén kĕ tái shén de yuē guì . yīnwei Yēhéhuá jiǎnxuǎn tāmen tái shén de yuē guì , qiĕ yǒngyuǎn shìfèng tā .