1 Guō le yī nián , dào liè wáng chū zhàn de shíhou , Yuēyē shuaìlǐng jūn bīng huǐhuaì Yàmén rén de dì , wéi gōng là bā . Dàwèi réng zhù zaì Yēlùsǎlĕng . Yuēyē gōngdǎ là bā , jiāng chéng qīngfù .