19 Xiànzaì nǐmen yīngdāng lìdéng xīnyì , xúnqiú Yēhéhuá nǐmen de shén . yĕ dāng qǐlai jiànzào Yēhéhuá shén de shèng suǒ , hǎo jiāng Yēhéhuá de yuē guì hé gōng fèng shén de shèng qìmǐn dōu bān jìn wèi Yēhéhuá míng jiànzào de diàn lǐ .