7 Tā zuò wáng dì sān nián , jiù chāiqiǎn chén zǐ biàn haì yī lè , é bā dǐ , sǎ jiā lì yǎ , Nátǎnyè , Mǐgāiyà wǎng Yóudà gè chéng qù jiàoxun bǎixìng .