14 Suǒluómén zhào zhe tā fù Dàwèi suǒ déng de lì , paì déng jìsī de bāncì , shǐ tāmen gè gōng jǐ shì , yòu shǐ Lìwèi rén gè jìn qí zhí , zànmĕi Yēhéhuá , zaì jìsī miànqián zuò mĕi rì suǒ dāng zuò de . yòu paì shǒu mén de àn zhe bāncì kānshǒu gè mén , yīnwei shén rén Dàwèi shì zhèyàng fēnfu de .