6 Yòu jiànzào Bālā hé suǒyǒude jī huò chéng , bìng tún chēliàng mǎ bīng de chéng , yǔ Yēlùsǎlĕng , Lìbānèn , yǐjí zìjǐ zhìlǐ de quán guó zhōng suǒ yuànyì jiànzào de .