Lièwángjìshang 6:12

12 Lún dào nǐ suǒ jiàn de zhè diàn , nǐ ruò zūnxíng wǒde lǜ lì , jǐn shǒu wǒde diǎnzhāng , zūn cóng wǒde yīqiè jièmìng , wǒ bì xiàng nǐ yìngyàn wǒ suǒ yīngxǔ nǐ fùqin Dàwèi de huà .