23 Nǐ jiè nǐde shǐzhĕ rǔmà zhǔ , bìng shuō , wǒ shuaìlǐng xǔduō zhàn chē shàng shāndǐng , dào Lìbānèn jí shēn zhī chù . wǒ yào kǎn fá qízhōng gāo dà de xiāng bǎi shù hé jiā mĕi de sōng shù . wǒ bì shàng jí gāo zhī chù , jìnrù féi tián de shùlín .