4 Huòzhĕ Yēhéhuá nǐde shén tīngjian là bǎi shā jī de yīqiè huà , jiù shì tā zhǔrén Yàshù wáng dǎfa tā lái rǔmà yǒngshēng shén de huà , Yēhéhuá nǐde shén tīngjian zhè huà , jiù fā chìzé . gùcǐ , qiú nǐ wèi yú shèng de mín yáng shēng dǎogào .