7 Yòu zaì diàn neì lì diāokè de yà shĕ là xiàng . Yēhéhuá céng duì Dàwèi hé tā érzi Suǒluómén shuō , wǒ zaì Yǐsèliè zhòng zhīpaì zhōng suǒ xuǎnzé de Yēlùsǎlĕng hé zhè diàn , bì lì wǒde míng , zhídào yǒngyuǎn .