9 Shū jì shā pān dào wáng nàli , huí fù wáng shuō , nǐde púrén yǐ jiāng diàn lǐ de yínzi dǎo chū shǔ suàn , jiāo gĕi Yēhéhuá diàn lǐ bàn shì de rén le .