16 Yuēxīyà huí tóu , kànjian shān shàng de fùnmù , jiù dǎfa rén jiāng fùnmù lǐ de háigǔ qǔ chūlai , shāo zaì tán shàng , wūhuì le tán , zhēng rú cóng qián shén rén xuānchuán Yēhéhuá de huà .