26 Shuō , wǒ zuòrì kànjian ná bǎi de xuè hé tā zhòng zǐ de xuè , wǒ bì zaì zhè kuaì tián shàng bàoyìng nǐ . zhè shì Yēhéhuá shuō de , xiànzaì nǐ yào zhào zhe Yēhéhuá de huà , bǎ tā pāo zaì zhè tiánjiān .