35 Qízhōng yǐ sǐ de , ruò yǒu yídiǎn diào zaì shénme wùjiàn shàng , nà wùjiàn jiù bù jiéjìng , bùjū shì lú zǐ , shì guō tái , jiù yào dá suì , dōu bù jiéjìng , yĕ bì yǔ nǐmen bù jiéjìng .