53 Dàn yào bǎ huó diǎo fàng zaì chéng waì tiānyĕ lǐ . zhèyàng jiéjìng fángzi ( yuánwén zuòwéi fángzi shú zuì ) , fángzi jiù jiéjìng le .