Lìwèijì 16:34

34 Zhè yào zuò nǐmen yǒngyuǎn de dénglì jiù shì yīn Yǐsèliè rén yīqiè de zuì , yào yī nián yī cì wéi tāmen shú zuì . yúshì , Yàlún zhào Yēhéhuá suǒ fēnfu Móxī de xíng le .