Lìwèijì 16:4

4 Yào chuān shàng xìmábù shèng neì paó , bǎ xìmábù kùzi chuān zaì shēnshang , yào shù xìmábù daìzi , tóu daì xìmábù guānmiǎn , zhè dōu shì shèng fú . tā yào yòng shuǐ xǐ shēn , ránhòu chuāndaì .