14 Bǎ nà zhòuzǔ shèng míng de rén daì dào yíng waì . jiào tīngjian de rén dōu fàng shǒu zaì tā tóu shàng , quánhuì zhòng jiù yào yòng shítou da sǐ tā .