Lìwèijì 8:2

2 Nǐ jiàng Yàlún hé tā érzi yītóng daì lái , bìng jiàng shèng yì , gāo yóu , yǔ shú zuì jì de yī zhǐ gōngniú , liǎng zhǐ gōng miányáng , yī kuāng wú jiào bǐng dōu daì lái ,