Lìwèijì 9:15

15 Tā fèng shàng bǎixìng de gōngwù , bǎ nà gĕi bǎixìng zuò shú zuì jì/zhaì de gōng shānyáng zǎi le , wéi zuì xiànshang , hé xiān xiàn de yíyàng .