Lùdéjì 1:13

13 Nǐmen qǐnéng dĕng zhe tāmen zhǎngdà ne , nǐmen qǐnéng dĕng zhe tāmen bú jià biérén ne . wǒ nǚér men nǎ , búyào zhèyàng , wǒ wèi nǐmen de yuángù , shén shì chóukǔ , yīnwei Yēhéhuá shēnshǒu gōngjī wǒ .